Monday, February 14, 2011

"तुझी आठवण"

नाही,नाही म्हणताना,
तीची आठवण आली,
येताना डोळ्यांत अश्रुंची,
साठवण घेउन आली...

मन माझे अधिकच,
गडद होत गेले,
अन आठवणी सोबत,
तुझ्या प्रेमाचे रंग,
अधिकच गहीरे झाले...

मन माझे तुझ्या,
आठवणीकडे का ओढ घेते,
अन मनात नसतानाही,
ती आठवण अधिकच गाढ होते...

गर्दी मध्ये ती,
थोडी थोडी सौम्य होते,
एकांतात असलो की,
मात्र रम्य होते....

तुझ्या आठवणीतच,
हरखुन जायला का होते,
पण मागे मागे वळताना,
मन माझे आठवणीतच,
हरवुन जाते.....

आताशा तुझी आठवण,
खुप व्याकुळ करुन जाते,
कितीही नाही म्हटलं तरी,
आठवणींचं मोहोळ उठवुन जाते....

पण आता मात्र एक निश्चय केलाय,
की,तुला आठवणींतुन काढुन टाकायचं,
अन आठवणींच्या वहीचं शेवटचं पान,
थरथरत्या हातांनी फाडुन टाकायचं.....

                           


नंदू

No comments:

Post a Comment