Monday, February 14, 2011

रहदारी

ही वाट हुंदक्याची थकली आता रडून,
रहदारी गच्च आहे "देवा" तुझ्यापुढून.....
नाहीच कळायचे तुला दुखः आमुचे,
ही "रहदारी" काढण्यातंच तुही गेलास पुरता गढून.....
अब्जावधींच्या देशात हिरवळ नाहीच कुठे,
निवडुंगानी टाकलंय त्याला पुरतं वेढून.....
नंग्या फकिरांच्या अंगावर ईथे वस्त्र नाही,
पण "तु" मात्र गेला आहेस पुरता "सोन्याने" मढून......

                        नंदू

No comments:

Post a Comment