Monday, February 14, 2011

"मन"...

मन नसतं तर ते,
कुणावर जडलं नसतं,
मन नसतं तर ते,
कुणाच्या प्रेमात पडलं नसतं,
मन नसतं तर ते,
कधी उधान झालं नसतं,
मन नसतं तर ते,
कधी बेधुंद झालं नसतं,
मन नसतं तर ते,
कधी गुदमरलं नसतं,
मन नसतं तर ते,
कधी धडधडलं नसतं,
आणि धडधडलंच नसतं जर मन,
तर आयुष्यावर रुसले असते,
काही मोलाचे घरंगळलेले "क्षण"...

                नंदू

No comments:

Post a Comment