Friday, February 18, 2011

सहजच.....

संसार म्हणजे खेळ नसतो,
दोन जीवांचा मेळ असतो,
कधी कधी गैरसमजा मुळे,
मात्र,त्याचा पोरखेळ होऊन बसतो.....

No comments:

Post a Comment