Friday, February 25, 2011

सहजच.....

त्या वास्तुतले ते झुंबर,
आता जरी असले ओशाळवाणे,
पण कधीतरी ते ही होते,
दिमाखदार अन देखणे.......

No comments:

Post a Comment