Friday, February 25, 2011

सहजच.....

तुझ्या फितुर झालेल्या शब्दांना,
माझ्या कडे वळवावेसे वाटते,
पण मन तुझ्यापाशीच घुटमळतेय,
हे मनानेच कळवावेसे वाटते.......

No comments:

Post a Comment