Thursday, February 24, 2011

सहजच.....

मन जरी कोरे असले तरी,
होते डोळे माझे भरलेले,
भान विसरुनी शोधित होते,
तुज सोबतचे दिन सरलेले......

No comments:

Post a Comment