Wednesday, February 16, 2011

सहजच......

जाणीव होताच तुझ्या,
संवेदनशील मनाची,
मी ही बाजुस सारली,
लाज थोडी जनाची......

No comments:

Post a Comment