Wednesday, February 16, 2011

सहजच......

तुझ्या भावुक डोळ्यांची कड रडते,
त्याला सागराचा ओलावा असतो,
त्यात मनसोक्त डुंबण्यासाठी मात्र,
तुझा चेहरा खुलावा लागतो.......

No comments:

Post a Comment