Monday, February 14, 2011

सहजच......

त्याच्या येण्याने ह्रदयाची जखम,
पुर्णपणे भरली होती.....
त्याच्या मिठीत माझी "प्रित",
पुर्णपणे बहरली होती......
विस्कटलेले मन माझे,
आवरता आवरे ना......
कारण........
त्याच्या प्रेमपाशात एक प्रिया,
मनोमन मोहरली होती........

मोहरलेल्या त्या वेड्या प्रियेने,
एक वेडी आस लावली होती,
चतुर भ्रमराची चतुर प्रित,
भोळ्या प्रियेला भावली होती.......
कोणाचं काही ऐकेना,
मनालाही साहवेना,
कारण.........
एक मासोळी कोळ्याच्या जाळ्यात,
अलगदपणे गावली होती......

                 नंदू

No comments:

Post a Comment