Thursday, February 24, 2011

सहजच.....

गाली चढलेल्या लालीने,
बेभान मजला आज केले,
त्याच बेभान पणे मी,
तुझे ह्र्दय काबिज केले......

No comments:

Post a Comment