Friday, February 18, 2011

सहजच.....

तु ही अबोल होतीस,
माझेही शब्द संपले होते,
पण,डोळ्यांत दोघांच्याही,
काही अर्थ लपले होते........

No comments:

Post a Comment