Monday, February 14, 2011

"प्रचिति"

तु नव्याने भेटलीस आणि,
खरया प्रेमाची प्रचिती आली.......
भरभरुन प्रेम दिलेस तु मला,
तरीही राहीली माझी ओंजळ खाली......

आता पुन्हा तु नव्याने भेटावंस,
असं मनात राहुन राहुन वाटतं......
पण तु आता येशील की नाही?
या कल्पनेने माझं काळीजंच फाटतं........

मग हळुच तुझी आठवण घेउन,
हवेची हलकीशी झुळुक आली.......
अन तु नव्याने भेटलीस तेव्हा,
खरया "प्रेमाची" प्रचिती आली........

No comments:

Post a Comment