Monday, February 14, 2011

"सावली"....

"सावली".....
हळुच चोर पावलांनी,
ती माझ्या मागे धावली.....
मी मागे वळुन पाहीलं,पहातच राहीलो,
ती होती माझीच "सावली".....

मी तीला म्हटलं माझ्या मागे
धावु नको,पडशील अडखळुन.....
ती म्हणाली,मी तुझ्याशीवाय राहुच
शकत नाही रे,अन हसली खळखळुन.........

तीचं ते खळाळतं हास्य पहात असतानाच,
सांज वेळ केव्हा झाली,कळलंच नाही.....
भानावर येत मागे वळुन पहातो तर काय,
ती केव्हा निघुन गेली,कळलंच नाही......

No comments:

Post a Comment