Monday, February 14, 2011

मागे वळुन पहाताना...

मागे वळुन पहाताना आठवतंय ते सारं,
तुझ्या मोकळ्या केसांतुन ते भिरभिरणारं वारं.......
हळुच चालताना मागे वळुन पहाण्याची तुझी ती अदा,
घायाळ झालेलो मी झालो त्यावर फिदा.......
हसताना पडणारी तुझ्या गालावरची खळी,
जशी उमलणारी गुलाबाची कळी............
आता हे फक्त आठवणीतच रमायचं,
पण आठवणीत रमणं तरी आता कसं जमायचं...
म्हणुनच जीव माझा हुरहुरतो, चुटपुटतो,
आणि नकळतच ओठांवर हे गाणं पुटपुटतो......

आताशा असे हे मला काय होते,
कुण्या काळचे पाणी डोळ्यांत येते.....
बरा बोलता बोलता "स्तब्ध" होतो,
अशी आर्तता शुन्य शब्दांत येते..........

                नंदू

No comments:

Post a Comment