Monday, February 14, 2011

त्या खिडकीपाशी.......

तुझ्या येण्याची चाहुल लावीत उगीच घुटमळत होतो,
त्या खिडकीपाशी........
पण तु न येता तुझी आठवणच येउन थडकली,
त्या खिडकीपाशी........
मग आत दबलेला अस्फुटसा हुंदका फुटला,
त्या खिडकीपाशी........
आणि अवचित डोळ्यांतला ओघळ गालावर ओघळला,
त्या खिडकीपाशी........
मला वाटलं तुझ्या पैजनांचा आवाज झाला,
त्या खिडकीपाशी........
पण तु नव्हतीसच तिथे,ह्या जलधारा बरसत होत्या,
त्या खिडकीपाशी........
व्याकुळ मनाने बंद करण्यासाठी गेलो मी,
त्या खिडकीपाशी........
पण तिथे तु नसलीस,तरी तुझी "सावली"रेंगाळत होती,
त्या खिडकीपाशी........
घट्ट लाऊन घेतली मी ती "खिडकी",पुन्हा कधीही न येण्यासाठी,
त्या खिडकीपाशी........

                                  नंदू

No comments:

Post a Comment