Thursday, February 24, 2011

सहजच.....

जेव्हा नयन तुझे,
अधोमुख झुकले होते,
आनंदाचे अश्रु तुझ्या,
गालावर सुकले होते.....

No comments:

Post a Comment