Tuesday, March 15, 2011

सहजच.....

तुझ्या डोळ्यांतले ते आर्त भाव,
मला कधी कळलेच नाहीत,
म्हणुनच कदाचित आपले सूर,
आयुष्यात कधी जुळलेच नाहीत.....

No comments:

Post a Comment