Tuesday, March 1, 2011

"अ"मराठी

लाभले आम्हास भाग्य,
म्हणुन बोलतो मराठी,
पैशांच्या राशीत,
मात्र लोळतो "अ"मराठी....

नोकरी साठी टाचा,
घासुन झिजतो मराठी,
तीच नोकरी सहजगत्या,
मिळवतो "अ"मराठी....

बेकारीने गांजुन रोज,
रात्रीचा झिंगतो मराठी,
त्याच दारुच्या पैशावरती,
ग"बार" होतो "अ"मराठी....

आठ बाय दहाच्या खोलीत,
आयुष्य कंठतो मराठी,
परप्रांतातुन येऊन म्हाडाचे,
फ्लॅट्स बळकावतो "अ"मराठी....

राजकीय आखाड्याच्या,
भाऊबंदकीत रमतो मराठी,
त्याच "राज"कारणाचा गैर,
फायदा उठवतो "अ"मराठी....

असंख्य सोशीतांना जरी,
पोसते अमुची मराठी,
परी महाराष्ट्राला गत वैभव,
लाभण्यासाठी धडपडते मराठी.....


नंदू

No comments:

Post a Comment