Tuesday, March 15, 2011

सहजच.....

नात्याची वीण,
खुप घट्ट असावी,
त्यात कुठल्याही,
गैरसमजाची,
गाठ सैल नसावी....

No comments:

Post a Comment