Tuesday, March 15, 2011

सहजच.....

तहानलेल्या जीवाला,
एक थेंब पाण्याची आस आहे,
अन क्षणभंगुर जीवनाला,
पुरेसा एक श्वास आहे........

No comments:

Post a Comment