Tuesday, March 1, 2011

"हिरवे रान"

हिरवे हिरवे गर्द,
गर्द हिरवे रान,
पाहुनी तो देखावा,
मन माझे,
मोहरुन जाई छान.....

हिरव्या गर्द रानात,
रंगीन पक्षांचे थवे,
मन माझे त्यांच्यासवे,
पंख लावुनी धावे.......

हिरव्या गर्द रानात,
हिरवी हिरवी झाडी,
मन माझे करी,करु,
त्यांची मस्ती थोडी......

हिरव्या गर्द रानात,
धावे खळाळती नदी,
तिच्या सोबत बागडण्या,
झुके झाडाची हरेक फांदी.......

हिरव्या गर्द रानात,
मोठ मोठाली झाडे,
बुंधा त्यांचा पाहुनी,
ह्रदय कसे धडधडे.......

हिरव्या गर्द रानातील,
ती रानफुले पाहुनी,
मन माझे गाई गाणी,
प्रसन्न चित्त होऊनी......

त्या हिरव्या रानातुन,
जाई एक पाउल वाट,
त्या मळलेल्या वाटेवरुनी,
मनी आठवणी येती दाट......

आज राहुन राहुन वाटे,
आताशा ती हिरवी राने,
राहीली कोठे......?
आपणच तर केलेय तिथे,
सिमेंटचे जंगल मोठे........
 नंदू

No comments:

Post a Comment