Friday, March 25, 2011

असे काय घडले....?

माझ्याही नकळत आज,
असे काय घडले,
नाही म्हणताना मन,
हे तुझ्यावरच का जडले.....?

दिली होती ताकीद,
एवढ्याच साठी डोळ्यांना,
तरी वेंधळे नयन माझे,
तुझ्या साठीच का रडले.....?

ठरवले होते असे,
मनाशी माझ्याच कैकदा,
तरी अधीर मन माझे,
तुझ्याच पाशात का जखडले....?

बजावले होते पावलांना,
अडखळु नका कधीही,
तरी अस्थिर पाऊल माझे,
तुझ्याच दारी का धडपडले.....?

फिरुन कधीही पुन्हा,
गहीवरायचे नव्हते मला,
तरीही अनावर असे दोन अश्रु,
तुझ्याच ओंजळीत का सांडले....?

वेदना ह्रदयीची दाखवुच,
द्यायची नव्हती मला,
तरी उरीच्या वेदनेचे शल्य,
तुझ्याच कानी का ओरडले....?

अथक प्रयत्ना नंतर ही,
तुला नकार देववेना,
"नाही"हे शब्द ही माझ्या,
ओठांवरच का अडले......?
नंदू

No comments:

Post a Comment