Wednesday, October 5, 2011

एक मोती....

ती म्हणाली,
धावु नकोस माझ्या मागे,
मी मृगजळ आहे....
तो म्हणाला,
हरकत नाही,
माझ्या साठी ते तुझ्या,
डोळ्यांतील काजळ आहे....

ती म्हणाली,
पळु नकोस माझ्या मागे,
मी बेभान वारा आहे....
तो म्हणाला,
काही हरकत नाही माझ्या,
बाहुंचा मोठा पसारा आहे....

ती म्हणाली,
पाठलाग करु नकोस माझा,
मी सळसळणारी सौदामिनी आहे....
तो म्हणाला,
काही हरकत नाही,ती माझ्या,
ह्रदयी रहाणारी भामिनी आहे....

ती म्हणाली,
वेड्या सारखं वागु नकोस,
मी जळणारी वात आहे....
तो म्हणाला,
काही हरकत नाही,हीच तर,
पतंग होण्याची सुरुवात आहे....

ती म्हणाली,
वेड्या,जरा शुद्धीवर ये,
ही खाच खळग्यांची वाट आहे....
तो म्हणाला,
घाबरु नको गं अशी,
माझ्या ही मनी प्रेम घनदाट आहे....

ती म्हणाली,
वेडा आहेस,
ऐकणार नसशील तर दे सोडुन....
तो ही म्हणाला,
हिम्मत असेल,
तर जा माझ्या ह्रदयी कोरलेलं,
तुझं नाव खोडुन....

डोळ्यांत साठलेलं पाणी,
लपवण्याचा तिने,
आटोकाट प्रयास केला,
त्याच वेळी त्याने,
तिच्या डोळ्यांतला एक मोती,
आपल्या ओंजळीत भरुन नेला....

नंदू

1 comment:

  1. वाचून अश्रुही आपसुक ढळला .....

    ReplyDelete