Saturday, August 13, 2011

"पहिली भेट"....

एका सुंदर वळणावर,
त्या दोघांची अखेर,
भेट झाली,
ह्रदयातली भावना मग,
अधिकच दाट झाली....

तिच्या नयनांची भाषा,
त्याला ही होती कळली,
त्याच्या हसर्‍या चेहर्‍यावर,
तिचीही नजर होती खिळली....

अनिमिष नेत्रांनी दोघांनी,
एकमेकांना पाहीलं,
पहिल्या भेटीचं मैत्र-पुष्प,
एक दुसर्‍याच्या ओंजळीत वाहीलं....

मंतरलेले ते हळवे क्षण,
त्याने ह्रदयी ठेवलेत साठवुन,
तिने मात्र तेच क्षण,
स्वप्नी ठेवलेत गोठवुन....

मंतरलेला तो दिवस,
संपुच नये असं वाटलं,
नेमकं त्याच वेळी आभाळी,
काळ्या मेघांचं मळभ दाटलं....

मग श्रावणसरी ही बेभान,
होऊन कोसळु लागल्या,
तशा त्याच्या मनीच्या भावना,
जलधारा बनुन तिच्या,
डोळ्यावाटे ओघळु लागल्या....

आता मात्र त्यांना,
परतणं भाग होतं,
श्रावणातले ते पहिल्या,
वहिल्या भेटीचे क्षण,
त्यांच्या साठी,
स्वप्नांतलं जग होतं....


नंदू

No comments:

Post a Comment