Wednesday, July 27, 2011

रितेपण

तेव्हा तुझे रितेपण,
मला अधिक जाणवते,
जेव्हा तुझी छबी ही,
माझ्या स्वप्नांतुन दुरावते....

तेव्हा तुझे रितेपण,
मला अधिक जाणवते,
जेव्हा तुझ्या केसांची बट,
मला रुसुन खुणावते....

तेव्हा तुझे रितेपण,
मला अधिक जाणवते,
जेव्हा तुझे नाजुक ह्रदय,
माझ्या ह्रदयाशी ओणावते....

तेव्हा तुझे रितेपण,
मला अधिक जाणवते,
जेव्हा ती काळरात्र,
मला छद्मीपणे हिनवते....

तेव्हा तुझे रितेपण,
मला अधिक जाणवते,
जेव्हा तुझ्या श्वासांची लकेर,
माझ्या श्वासांना भैरवी सुनावते....

आताशा तुझे रितेपण,
मला प्रकर्षाने जाणवते,
जेव्हा तुझी तसबीर ही,
रक्त आसवांनी पाणावते....


नंदू

No comments:

Post a Comment