Wednesday, July 27, 2011

आताशा हे असं का होतं....?

आताशा हे असं का होतंय,
की,माझ्या मनाचा खेळ आहे,
का नियतीने साधलेली,
ही अचुक अवेळ आहे....

आताशा हे असं का होतंय,
की,देवाची अगाध लीला आहे,
का त्याच्या निष्प्राण ह्रदयाला,
तिच्या श्वासाने उजवा कौल दिला आहे....

आताशा हे असं का होतंय,
की,निसर्गाने दिलेली हाक आहे,
का मनाने यौवनाकडे केलेली,
काहीशी डोळेझांक आहे....

आताशा हे असं का होतंय,
की,प्रेमाने दिलेली साद आहे,
का भावनांच्या कल्लोळात,
उमटलेला आंतरीक पडसाद आहे....

आताशा हे असं का होतंय,
की,कोमेजल्या फुलाचे दुखः आहे,
का भ्रमराला लागलेली ही,
त्या फुलाबद्दलची रुखरुख आहे....

आताशा हे असं का होतंय,
की,शांत सागराची व्यथा आहे,
का सागरभेटीला निघालेल्या सरीतेची,
उधानलेली प्रितकथा आहे....

आताशा हे असं रोजच होतं,
स्वप्नांच्या राज्यात मन भरकटतं,
उजाडताना कधीतरी जाग येताच,
विचारांचं गाठोडं आपसुकच विस्कटतं....


नंदू

No comments:

Post a Comment